REGULAMIN KONKURSU „Monopoly w Katowicach”

z dnia 29 marca 2021 r.

 

I. Organizator Konkursu.

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Monopoly w Katowicach” (dalej „Konkurs”) jest Winning Moves Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-309) ul. Grunwaldzka 472B, NIP: 954-28-04-018, REGON: 383191799, KRS: 0000779724  (dalej „Organizator”)
 2. Na zlecenie Organizatora techniczną i formalno-prawną obsługą konkursu zajmuje się Grupa PRC Holding Sp. o.o., ul. Chłodna 2, 40-311 Katowice, NIP: 9542798714, REGON: 381754838, KRS:  0000756630 (dalej „Organizator Techniczny”).

 

II. Uczestnicy konkursu.

 1. Uczestnikiem konkursu mogą być zorganizowane grupy uczniów wspólnie uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta Katowice pod kierownictwem pełnoletniego opiekuna tej grupy (dalej „Opiekun grupy”).
 2. Zgłoszenia Uczestników dokonuje Opiekun grupy.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu przez Opiekuna grupy oraz rodzica/opiekuna prawnego każdego Uczestnika Konkursu, jak również zgłoszenie grupy dokonane przez Opiekuna Grupy (załącznik nr 1). Każdy z uczestników musi uzyskać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w Konkursie (załącznik nr 2).
 4. Załącznikami do zgłoszenia będą zgody rodziców/opiekunów prawnych wszystkich uczestników zgłoszonych przez Opiekuna grupy na udział w Konkursie i przekazanie praw autorskich oraz praw zezwalających na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych (załącznik nr 2).
 5. Zgłoszenia Opiekuna grupy oraz uczestników grupy należy przesłać na adres mailowy aleksandra.kajda@prc.pl do dnia 30.04.2021 r. do godziny 23:59.
 6. Administratorem danych osobowych Opiekuna grupy, Uczestników Konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest Organizator oraz Organizator techniczny. Kontakt z Administratorem danych osobowych odbywa się pod adresem e-mail: biuro@prc.pl lub telefonicznie pod numerem 32 364 04 00. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji Konkursu. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu oraz przez okres jednego roku po jego zakończeniu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie odmową rejestracji grupy. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem Konkursu na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Administrator danych zapewnia prawo dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania. Administrator nie odmówi żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnik może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyzowany, działania). Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.

 

III. Tematyka prac konkursowych.

Na Konkurs można zgłaszać nakręcone dowolną techniką i dowolnej długości filmy przedstawiające  kreatywne pokazanie reakcji uczestników  związanej z przyjazdem Pana Monopoly do Katowic i ogłoszenia edycji miejskiej Monopoly w Katowicach (dalej jako „Praca konkursowa”).

Interpretacja tematu przewodniego należy do autorów filmu.

IV. Zasady Konkursu.

 1. Zgłoszenie Pracy konkursowej, następuje poprzez :
  1. dokonanie zgłoszenia Opiekuna grupy – wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;
  2. wgraniu filmu do serwisu Youtube zgodnie z funkcjonalnością tego serwisu w terminie najpóźniej do 30.04.21 do godziny 23:59;
  3. wysłanie linku do filmu wraz z podaniem w tej wiadomości nazwy i adresu szkoły, którą reprezentują Uczestnicy oraz przesłaniu wymaganych zgód rodziców w formie skanu na adres e-mail: aleksandra.kajda@prc.pl
 2. Z jednej szkoły pochodzić może dowolna liczba Prac konkursowych.
 3. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu wyłącznie Prace konkursowe wykonane samodzielnie, do których Uczestnicy posiadają wszelkie prawa autorskie. Zgłaszanie filmów wykonanych przez inne osoby jest zabronione. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanego filmu, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
 4. W wypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, a także prób oszustwa Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do publikacji filmu i udziału w Konkursie. Organizator ma również prawo do niedopuszczenia (wykluczenia) filmu do publikacji z innych uzasadnionych przyczyn, m.in. filmy zawierające treści obraźliwe, nawołujące do przemocy, odwołujące się do jakiejkolwiek dyskryminacji.
 5. Organizator ma prawo wykluczyć film z Konkursu w przypadku, gdy działanie uczestnika w Konkursie jest nieuczciwe i narusza zasady etyki oraz w sytuacjach, o których mowa w pkt.3.
 6. Uczestnicy, których film został wykluczony z Konkursu zostaną o tym fakcie poinformowani, od decyzji w tym zakresie odwołanie nie przysługuje.
 7. Uczestnicy Konkursu wraz z przesłaniem  filmu nieodpłatnie przenoszą autorskie prawa majątkowe do filmu zgłoszonego w Konkursie wraz ze zgodą na korzystanie z filmu bez ograniczeń co do czasu, w zakresie następujących pól eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania filmu – wytwarzanie jakąkolwiek techniką w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których film utrwalano – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania oraz dokonywania niezbędnych opracowań, skrótów oraz innych, które Organizator uzna za stosowne i wskazane dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu Filmowego.
 8. Uczestnicy Konkursu upoważnią Organizatora do prezentacji i publikacji zgłoszonego filmu w środkach masowego przekazu, w celu informacji i reklamy Konkursu lub do ich wykorzystania do celów promocyjnych i marketingowych Organizatora i/lub Organizatora technicznego Konkursu w nieograniczonym zakresie i terminie. Uczestnicy na prośbę Organizatora udostępnią oryginalny plik źródłowy zgłoszonego filmu (oryginalnym plikiem źródłowym jest plik w wersji elektronicznej przed jakąkolwiek jego obróbką, konwersją bądź zmniejszeniem).

 

V. Ocena Prac konkursowych i nagrody.

 1. Oceny nadesłanych filmów dokona Jury powołane przez Organizatora.
 2. Jury dokona wyboru zwycięzców Konkursu i przyzna następujące nagrody:
  1. za zajęcie I miejsca nagrodę: umieszczenie nazwy szkoły, którą reprezentują Uczestnicy   na planszy do gry Monopoly edycja Katowice;
  2. za zajęcie II miejsca nagrodę:  personalizowaną kartę „Szansa” w grze Monopoly edycja Katowice, z nazwą szkoły, którą reprezentują Uczestnicy;
  3. za zajęcie III miejsca nagrodę: pakiet gier dystrybuowanych przez  Winning Moves Polska Sp. z o.o.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 7.05.2021 za pośrednictwem kanałów social media Monopoly Katowice, a zwycięzcy zostaną poinformowani również wiadomością e-mail.

 

VI. Harmonogram Konkursu.

 1. Prace konkursowe należy przesyłać od dnia 07.04.2021 r. do dnia 30.04.21 do godziny 23:59.
 2. Ocena prac przez Jury odbędzie się w terminie 01 – 07.05.2021 r.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin, rodzeństwo oraz zstępni pracowników Organizatora Konkursu, członków oraz Jury Konkursu Filmowego.
 4. Konkurs ma charakter otwarty i jest bezpłatny.

 

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej https://bit.ly/2Q5KDcV oraz na stronie https://winningmoves.pl/regulamin-konkursu/
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości niezależne od niego.
 3. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać wysyłając zapytanie do Organizatora pod e-mail: aleksandra.kajda@prc.pl
 4. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić wniosek do Organizatora o ocenę działania innego uczestnika Konkursu pod względem nie przestrzegania zasad regulaminu.
 5. Oceny działania pod kątem nie przestrzegania zasad regulaminu oraz zgłoszonych wniosków dokonuje Organizator. Organizator nie jest zobowiązany do publikacji tej oceny.
 6. W wypadku pojawienia się sytuacji nieokreślonych w Regulaminie Organizator będzie mógł wydać, w każdej chwili trwania Konkursu, odpowiednie postanowienie regulujące daną kwestię.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Konkursu.

 


Załączniki: